Permanova: Veien mot en grønnere fremtid

Henrik Willgohs er nå inne i sin andre måned i Permanova i rollen som Director business development & Sales. – Det har vært en fantastisk interessant tid med veldig mange reiser, møter, diskusjoner, muligheter og planer for hvordan vi skal klare å realisere de høye salgstallene som er målsatt for oss. I det etterfølgende vil vi forsøke å belyse litt av hvordan Additive Manufacturing (AM) vil kunne påvirke forholdene på GAN.

Permanova er et svært viktig initiativ som del av GKN sin ambisjon om å bli klimanøytrale innen 2050.  Når vi har kommet i gang med vår produksjon og gjenbruker sponet vårt så vil vi kunne spare opp til 95% av CO2 utslippene som i dag genereres på den total produksjonen av våre produkter (fra gruve til ferdig produkt).  For én eneste case innebærer det en strømbesparelse lik det en husholdning bruker på ett helt år.  Vi blir altså veldig mye «grønnere» med full AM-produksjon.  Vår CEO for GKN Engines, Joakim Andersson, er svært entusiastisk rundt dette initiativet og snakker varmt om det hver gang han er på GAN-besøk.

Generelt

Permanova er navnet som GKN nå bruker på sin aktivitet innen «material solutions».  Vi holder på med 3D-print eller AM av ulike produkter som etter hvert ender i en jetmotor.  Det er en forventning og ambisjon om at vi svært raskt skal begynne å selge AM-produserte råvarer til GKN Engine sine fabrikker.  Vi skal også lage produkter til markeder utenfor Aerospace.  Det er noe helt nytt og spennende for oss.  Per nå er det slik at vi innen 3 år skal ha en omsetning på $100 millioner og innen 8 år en omsetning på $500 millioner.  Det er store tall og innebærer en svært rask oppbygging av Permanova fabrikker rundt omkring.  En av dem er planlagt til Kongsberg og planen der er å benytte bestående gulvareal innledningsvis, primært bygg 83.  Det betyr at Permanova Norway og GAN vil ligge vegg i vegg.  Det åpner også opp for at Permanova kan benytte fellesressurser GAN har som ikke er fullt belagt, eksempelvis varmebehandling, NDT, FPI og røntgen.  Timer brukt der kommer vi til å kjøpe fra GAN.  I praksis trenger vi altså kun å kjøpe og installere AM-maskiner for å kunne starte å produsere 3D-produserte flymotordeler i Kongsberg.

Les om vårt bidrag på Kongsberg Agenda!

Hva er Permanova?

Permanova er GKNs initiativ innen «material solutions» med fokus på Additive Manufacturing (AM). Målet er å bli klimanøytrale ved 2050, redusere CO2-utslipp gjennom AM-produksjon og samarbeide tett med GAN (GKN Aerospace Norway) på Kongsberg.

Hva er Permanova?

Permanova er GKNs initiativ innen «material solutions» med fokus på Additive Manufacturing (AM). Målet er å bli klimanøytrale ved 2050, redusere CO2-utslipp gjennom AM-produksjon og samarbeide tett med GAN (GKN Aerospace Norway) på Kongsberg.

Organisasjon

Permanova-navnet oppsto gjennom oppkjøp av Permanova Laser Systems (PLS) som holder til i Gøteborg.  De produserer maskiner for AM-produksjon med sveisetråd.  Alt de produserer av maskiner de nærmeste årene kommer vi til å bruke selv.  Det betyr at vi ikke kommer til å selge noen maskiner eksternt med det første.  Vi utfører også AM-produksjon med pulver.  De maskinene kjøper vi fra andre maskinleverandører.  Permanova er egentlig en oppstartsbedrift.  Vi har store planer og høye ambisjoner om å tre ut av den rollen veldig raskt, men vi er helt klart i en oppstartsfase per nå.  Under vises organisasjonen til Permanova slik den ser ut i dag.  Den vil utvikle seg etter hvert som vi får etablert egne fabrikker rundt om i verden (kanskje 3-5 fabrikker).  Totalt er vi i dag rundt 60 personer ansatt der PLS utgjør omtrent halvparten.

Kompetanse i Kongsberg

Etableringen av en fabrikk i Kongsberg blir veldig spennende.  Det blir også utfordrende.  Det må ryddes plass, utstyr må inn, NPI-er må iverksettes på GAN (implementering av nye produkter), og vi må starte rekruttering og kompetanseoverføring.  Dette siste er en svært avgjørende forutsetning for å lykkes.  Per nå har GKN veldig mye kompetanse i Sverige og ikke så veldig mye i Norge.  Rekrutteringen vil skje med regulær utlysning og det er et håp at vi får mange interesserte.  Disse personene blir ansatt i GAN, men vil inngå i Permanova organisasjonen og rapportere den vegen.

Det er ekstremt mye fokus og satsing på AM innenfor vårt markedssegment.  Det vi konkret skal gjøre på Kongsberg er det dog ingen andre som gjør.  Hovedforskjellen fra de andre er at vi bygger opp delene på Kongsberg med sveisetråd (de fleste andre benytter pulver) og at delene er større enn det andre leverer.  Per nå er det stort sett små deler som produseres andre plasser (eksempelvis hos Norsk Titan).  Dette blir altså en unik kompetanse og AM-aktiviteten vår vil utgjøre et ganske så vesentlig teknologisprang for norsk industri.  Jeg tror det er grunn til å forvente en betydelig politisk interesse mot GKN på Kongsberg som resultat.  Det antas at også miljøaspektet vil trekke oppmerksomhet i så måte.  Der er besparelsene ganske enorme.  Det kan nok bli en «øyeåpner» for flere.

Hva er Additive Manufacturing?

Additive Manufacturing (AM), eller additiv produksjon, er en avansert produksjonsmetode der 3D-objekter bygges lagvis ved å legge til materiale. Dette står i kontrast til tradisjonelle subtraktive metoder som kutting eller støping. AM muliggjør komplekse geometrier og reduserer avfall, og brukes i industrier som luftfart og medisin.

Hva er Additive Manufacturing?

Additive Manufacturing (AM), eller additiv produksjon, er en avansert produksjonsmetode der 3D-objekter bygges lagvis ved å legge til materiale. Dette står i kontrast til tradisjonelle subtraktive metoder som kutting eller støping. AM muliggjør komplekse geometrier og reduserer avfall, og brukes i industrier som luftfart og medisin.

GAN påvirkning av AM

Areal

Det er behov for et ganske betydelig areal for å kunne romme hele behovet for Permanova på sikt.  Innledningsvis skal vi dog ta av det arealet GAN har forlatt som følge av TEC/TRF-overføringen til GAS.  Det finnes utvidelsespotensialer lokalt som må utnyttes på sikt.  På bildet under har jeg lagt inn grønne farger og røde sirkler der AM-produksjonen vil foregå i første fase.  Heat-treat og NDT er ressurser vi altså vil dele med GAN.  XR betyr røntgen.

Aktivitet og produkter

Det aller første som skal skje nå er at vi må rydde plass for Permanova Norway i bygg 83.  Deretter skal vi gjennomføre en LEAN-event for å se hvordan vi best kan utnytte de lokalene som finnes og legge til rette for en best mulig flyt.  Samtidig må vi starte rekruttering.  Vi skal ha en lokal sjef og mange ingeniører og operatører.  Sveisekompetanse blir en fordel, men det er også en rekke andre roller som skal bekles.  Det neste steget blir nok å hente inn maskiner for plassering og igangsetting.  Deretter skal vi begynne vår egen interne opplæring og starte så smått med testing.  Alt dette har vi ambisjoner om å avslutte før vi ser 2025 i kalenderen.  2025 vil gå med til å tilpasse operasjoner og materialer og senest i 2026 skal vi levere de første emnene til GAN for maskinering.

Det er fortsatt en pågående diskusjon rundt produkter og hvor de ulike skal produseres så det kan jeg ikke si så mye om.  Det som er helt sikkert er at vi i de nærmeste årene vil fokusere på caser for AM-produksjon og for GAN blir det caser som er relevante for vår «Center og Excellence» (CoE).  Shafter er selvsagt også ønsket, men det blir svært komplekst og kravene kan per i dag ikke tilfredsstilles med en slik fremstilling.  Shaftproduksjon gjennom AM ligger nok derfor litt lenger frem i tid.  Jeg tror også det er en betydelig lengre tid som trengs for modning hos kunden når det gjelder AM-produserte shafter.

Konsekvensen av etableringen av en Permanova-fabrikk på Kongsberg kan vi derimot med sikkerhet si vil medføre en ekstrem økning av antall caser som produseres per år i GAN.  Rent nøkternt vil det trolig bli over 3000 caser for maskinering på GAN per år i løpet av 2020-årene, men det kan bli betydelig mer på enda lenger sikt om alt går bra.  Utsiktene er altså svært lyse.

Personell

Det er allerede sagt litt om personell.  For Permanova blir en nøkkel å bygge kompetanse.  En annen viktig faktor er høy fart i oppbyggingen.  Vi håper selvsagt at GAN-personell vil være interessert i dette, men vi tror at vi også må rekruttere eksternt.  Uansett må de vi eventuelt får fra GAN erstattes så det vil måtte pågå en parallell prosess med rekruttering innen GAN.  I tillegg vil det økte volumet av caser medføre et behov for flere folk.  Derfor blir mye av 2024 et «rekrutteringsår» og det i seg selv er jo hyggelig og dessuten et godt signal på vår vekst fremover.

Totalt sett vil vi trolig på litt sikt ha doblet antall GKN-ansatte på Kongsberg.

Timing

Implementeringen av Permanova Norway må skje fort om vi skal nå være mål.  Ambisjonen per nå er å levere de første AM-baserte delene til kunde senest i 2026.  Det betyr at vi har veldig mye å gjøre på kort tid.  Derfor tar vi høyde for å ha etablert starten på det vi skal bygge videre på av Permanova Norway innen utgangen av 2024.  Vi ønsker også at vi da har iverksatt testing av ulike produkter.  Dette kan høres optimistisk ut, men her har vi vår øverste sjef Joakim med oss så det er et godt grunnlag for suksess.

Permanova er virkelig et interessant sted å være for tiden.  Vi er den enheten i GKN som svarer for initiativet innen «material solutions» og kanskje den viktigste faktoren for å kunne nå våre tøffe miljømål for 2050.  GKN Engines har en offensiv ambisjon om å mer enn doble omsetningen fra nå til 2030 opp til $3 milliarder.  Permanova skal stå for 1/6 av den omsetningen og en pivot for den satsingen blir altså i Kongsberg og i svært tett samarbeid med GAN.

© GKN Aerospace 2024 | Personvern | Design og innhold av Akari