Økonomi

Vår økonomiavdeling har ansvaret for regnskapsføring, budsjett og rapportering, og sørger for bedriftens økonomistyring. Avdelingen ivaretar budsjetter, prognoser, finansielle strategiplaner og rapportering, både internt og eksternt samt alle styresaker av økonomisk karakter.

Innkjøp

Innkjøpsteamet har det faglige ansvaret for alle våre anskaffelser ved GKN Aerospace Norway AS. Dette innebærer konkurransegjennomføring, kontraktsoppfølging og generelt faglig støtte

Bygning

Vår bygningsavdeling er nok en av våre mest allsidige avdelinger som sørger for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av lokalene på 30 000kvm.  Dette innebærer blant annet ansvar for ventilasjon, kontorløsninger, inventar, brannvern og internkontroller.

HMS

Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) på GKN Aerospace Norway AS er førsteprioritet. Avdelingen er ansvarlig for at alle som er hos oss skal ha et trygt arbeidsmiljø og er en støttefunksjon for hele bedriften. Dette innebærer oppfølging av krav, risikovurderinger og koordinering av diverse aksjoner for å sørge for kontinuerlig forbedring innen HMS.

Planlegging

Planleggere hos GKN Aerospace Norway AS sørger for å planlegge produksjonen slik at kundene får sine bestilte produkter i tide. Planleggerne rekvirerer råvarer, initierer oppstart av produksjonsordre, følger fremdriften i produksjon og holder kunder oppdatert m.h.t. leveransedatoer.

Dimensjonskontrollør

Å produsere flymotorkomponenter er et arbeid med ekstreme kvalitetskrav. En dimensjonskontrollør har som oppgave å kontrollere, enten ved hjelp av mekanisk måleutstyr eller ved hjelp av datastyrte målemaskiner, at alle dimensjoner på delene er i henhold til kundens krav – samt at det ikke finnes feil eller mangler på delen.

CNC

CNC er en betegnelse på datastyrte produksjonsmaskiner, i hovedsak maskinering som dreiing og fresing. Som operatør av en CNC-maskin har man ansvar for å påse at maskinen er i god stand, at deler settes inn på en riktig og god måte, at riktig program startes opp og kjøres på del, at nødvendig og riktig verktøy er på plass og at delen etter at den er ferdig maskinert går videre til neste produksjonsprosess.

NDT

Kvaliteten på våre flymotorkomponenter er av ekstrem betydning. Man har verktøy for å måle at delen har riktige dimensjoner, men en annen viktig faktor er kontroll av metallet i seg selv. Man kan oppleve sprekker i metallet, eller kanskje luftlommer inne delen. For å utelukke slike feil kjøres ulike former for NDT-kontroll. Et eksempel på dette kan være røntgenkontroll, men i GAN tester vi også med fluoriserende væsker i kombinasjon med lys.

Verktøysliper

I våre produksjonsprosesser vil det på de fleste produkter være snakk om mange timer med maskinering. Denne maskineringen innebærer at metall gjerne dreies eller freses bort. I denne forbindelse vil en viktig komponent være verktøyet som sørger for fjerning av metall. Dette er dyre komponenter og som slites fort. I GAN har vi derfor vår egen avdeling som produserer skjærende verktøy for våre maskiner. Det er snakk om både produksjon av nye verktøy, men også re-sliping slik at verktøy kan brukes på nytt og man reduserer avfall.

Manufacturing Engineer

Når flymotorkomponenter skal produseres starter prosessen med at vi mottar detaljerte tegninger med målsettinger og krav til delen. Denne informasjonen er viktig for ingeniøren som på bakgrunn av dette utarbeider underlag eller plan for produksjon av delen. Dette kan virke som en enkel oppgave, men med tanke på alle produksjons-steg delen må igjennom fra den tas ut som råvare på lager til den er ferdig og kan sendes til kunde med god kvalitet, vil dette være et svært omfattende arbeid.

Programmering

Svært mye av vårt produksjonsutstyr er datastyrt. Dette medfører at programmering kreves for å få maskinen til operere som ønsket. Alle deler som produseres skal gjennom flere maskiner, og alle maskiner må ha programmer for den konkrete delen, samt den operasjonen som skal kjøres.

Programmerere i GAN jobber med å utvikle programmer til våre produksjonsmaskiner. I hovedsak er dette medarbeidere som tidligere har kjørt maskiner og som har tatt denne kompetansen med seg og utviklet seg videre til godkjente programmerere.

CMM

Når vi arbeider med de mest krevende kvalitets- og toleransekravene i verden, er det essensielt å ha utstyr som håndterer disse kravene på en presis måte. En avgjørende del av dette utstyret kalles CMM, som står for Coodinate Measuring Machine, og er en målemaskin. Vi har over ti CMM-maskiner av ulike størrelser og varianter, både med og uten fysisk berøring (probing og optisk måling).

I tillegg til å betjene opptil flere CMM maskiner samtidig, jobber også en CMM-operatør med både rapportering, dokumentasjon, teknisk støtte og annet kvalitetsarbeid – hvor presisjon og nøyaktighet er nøkkelord for suksess. 

Kommunikasjon

Innen kommunikasjon jobber man med nyhetsformidling, både intern og ekstern på GKN Aerospace Norway AS, samt at man jobber tett med den globale kommunikasjonsavdelingen når det gjelder web/sosiale medium, markedsføring, arrangementer, rekruttering, profilering og grafisk design/trykk.

IT

IT avdelingen har erfaring og kompetanse innen alt fra rådgivning, utvikling, IT-sikkerhet og IT-drift. De jobber for å forenkle, fornye og forbedre arbeidshverdagen for alle i bedriften.

Lønn

Lønnsavdelingen håndterer alt av utbetalinger av lønn, honorar/godtgjørelser, reiseregninger og refusjoner til ansatte hos GKN Aerospace Norway AS, samt til eksterne og timelønnede. Avdelingen er også ansvarlig for vedlikehold av lønns- og personaldata i våre systemer.

HR

HR-avdelingen ivaretar alle prosessene i bedriften som omhandler de menneskelige ressursene – altså de ansatte. HR administrerer alt som har med ansettelsesforholdet å gjøre, men har hovedsakelig fokus på endring, utvikling og strategi, i tillegg til de personaladministrative driftsoppgavene.

Kvalitet

For at GKN skal kunne oppnå ønsket kvalitet på produkter som leveres til kundene våre, er det en forutsetning at vi har et kvalitetssystem/bedriftsstyringssystem som sikrer at det er nødvendig styring og kontroll på det som blir gjort og som blir levert til kunde. Avdelingen er ansvarlig for at vi har disse systemene på plass, slik at vi kan levere produkter til kundene våre som tilfredsstiller produkt- og systemkravene og kundene våre blir fornøyde. Dette medfører at de som jobber på kvalitetsavdelingen jobber både med å sikre at vi har gode prosessbeskrivelser og prosedyrer samt å sikre at produktene vi leverer er i henhold til det kundene våre har bestilt.

Logistikk

Logistikkavdelingen har det overordnede ansvaret for vareflyten i bedriften. Avdelingen ivaretar alt fra inn- og utgående transportbestillinger, varemottak, importfortolling, mottakskontroll, lageruttak, pakking, forsendelse og eksportfortolling. I tillegg server vi hele bedriften med avfalls- og sponhåndtering, renhold av alle verkstedgulv, samt interne trucktjenester.

Vi har også flere spennende fagområder
– søk læreplass hos oss!

© GKN Aerospace 2024 | Personvern | Design og innhold av Akari